陈厚桦 http://home.chushan.com/wcgc8788

著名画家.书法家陈少龙书画创作室

+ 关注
积分:5966
地址:云南|昆明市
擅长:国画
简介:

美协国家级会员

今日访问:82

总访问量:170652

陈厚桦

华夏文明.中国姓氏.普通话读音《百家姓》.陈少龙书画创作室

百家姓

zhào

qián

sūn

 

zhōu

zhèng

wáng

 

féng

chén

chǔ

wèi

 

jiǎng

shěn

hán

yáng

 

zhū

qín

yoú

 

shī

zhāng

 

kǒng

cáo

yán

huà

 

jīn

wèi

táo

jiāng

 

xiè

zōu

 

bǎi

shuǐ

dòu

zhāng

 

yún

pān

 

fàn

péng

Láng

 

wéi

chāng

 

miáo

fèng

huā

fāng

 

Rén

yuán

Liǔ

 

fēng

bào

shǐ

táng

 

fèi

Lián

cén

xuē

 

Léi

tāng

 

téng

yīn

Luó

 

hǎo

ān

cháng

 

yuè

shí

 

biàn

kāng

 

yuán

 

mèng

píng

huáng

 

xiāo

yǐn

 

yáo

shào

zhàn

wāng

 

máo

 

bèi

míng

zāng

 

chéng

dài

 

tán

sòng

máo

páng

 

xióng

shū

 

xiàng

zhù

dǒng

Liáng

 

Ruǎn

Lán

mǐn

 

qiáng

 

jiǎ

Lóu

wēi

 

jiāng

tóng

yán

guō

 

méi

shèng

Lín

diāo

 

zhōng

qiū

Luò

 

gāo

xià

cài

tián

 

fán

Líng

huò

 

wàn

zhī

 

zǎn

guǎn

 

jīng

fáng

qiú

miào

 

gān

xiè

yīng

zōng

 

dīng

xuān

bēn

dèng

 

shàn

háng

hóng

 

bāo

zhū

zuǒ

shí

 

cuī

niǔ

gōng

 

chéng

xíng

huá

 

péi

Róng

wēng

 

xún

yáng

huì

 

zhēn

jiā

fēng

 

Ruì

chǔ

jìn

 

bǐng

sōng

 

羿

jǐng

duàn

 

jiāo

gōng

 

kuí

shān

 

chē

hóu

péng

 

quán

bān

yǎng

 

qiū

zhòng

gōng

 

nìng

qiú

Luán

bào

 

gān

tǒu

Róng

 

Liú

 

jǐng

zhān

shù

Lóng

 

xìng

sháo

 

gào

 

yìn

bái

huái

 

tái

cóng

è

 

宿

怀

suǒ

xián

Lài

 

zhuó

Lìn

méng

 

chí

qiáo

yīn

 

nài

cāng

shuāng

 

wén

shēn

dǎng

zhái

 

tán

gòng

Láo

páng

 

shēn

 

Rǎn

zǎi

yōng

 

sāng

guì

 

niú

shòu

tōng

 

寿

biān

yān

 

jiá

shàng

nóng

 

wēn

bié

zhuāng

yàn

 

chái

yán

chōng

 

Lián

 

huàn

ài

Róng

 

xiàng

shèn

 

Liào

zhōng

 

héng

 

gěng

mǎn

hóng

 

kuāng

guó

wén

kòu

 

guǎng

quē

dōng

 

广

ōu

shū

 

yuè

kuí

Lóng

 

shī

gǒng

shè

niè

 

cháo

gōu

áo

Róng

 

Lěng

xīn

kàn

 

jiǎn

Ráo

kōng

 

zēng

shā

niè

 

yǎng

féng

 

cháo

guān

kuǎi

xiāng

 

zhā

hòu

jīng

hóng

 

yóu

zhú

quán

 

huán

gōng

 

 

shàng

guān

ōu

yáng

 

xià

hóu

zhū

 

wén

rén

dōng

fāng

 

lián

huáng

 

chí

gōng

yáng

 

tán

tái

gōng

 

zōng

zhèng

yáng

 

chún

chán

 

tài

shū

shēn

 

gōng

sūn

zhòng

sūn

 

xuān

yuán

Líng

 

zhōng

wén

 

zhǎng

sūn

róng

 

xiān

qiū

 

kōng

 

guān

kòu

 

zhǎng

 

zhuān

sūn

duān

 

gōng

 

西

diāo

yuè

zhèng

 

Rǎng

gōng

liáng

 

tuò

jiá

 

zǎi

liáng

 

jìn

chǔ

yán

 

yān

qīn

 

duàn

gān

bǎi

 

dōng

guō

nán

mén

 

yán

guī

hǎi

 

yáng

shé

wēi

shēng

 

yuè

shuài

gōu

kòng

 

kuàng

hòu

yǒu

qín

 

Liáng

qiū

zuǒ

qiū

 

dōng

mén

mén

 

西

shāng

móu

shé

nài

 

shǎng

nán

gōng

 

qiáo

 

nián

ài

yáng

tóng

 

yán

 

bǎi

jiā

xìng

zhōng

 

 

 

 

 

 
评论
发给:
内容:
发送

E-mail:chushanhao@126.com  投诉建议

网络文化经营许可证号:京网文[2015]0504-184号  京公网安备110105004550

Copyright Reserved 2006-2019  出山网 chushan.com  鲁ICP备19024922号